ตัวอย่างแบบทดสอบการสอบมีใบอนุญาตขับขี่รถ

 

1.ข้อใดเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องปฏิบัติ

.ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้าไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของทาง

.ต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชรา คนพิการที่กำลังใช้ทาง

.คนเดินเท้าจะต้องเดินอยู่บนฟุตบาต ถ้าคนเดินเท้าเดินในทางเดินรถก็ไม่เป็น ความประมาทของผู้ขับขี่

.ข้อ ก และ ข ถูกทั้ง 2 ข้อ

2.ในการขับรถในถนนที่มีสองช่องการจราจรไปและกลับ ผู้ขับขี่จะต้องขับขี่ในช่องทางด้านซ้าย ข้อต่อไปนี้ข้อใดผิด

.ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร ให้ผู้ขับขี่ขับขี่ล้ำเข้าไปในช่อง ทางด้านขวาได้

.ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับขี่ในช่องทาง ด้านขวาได้

. ให้ผู้ขับขี่ขับขี่ในช่องทางด้านขวาได้ เฉพาะถนนมีการจราจรเบาบางและปลอดภัยเพียงพอ

. ให้ผู้ขับขี่ขับขี่ล้ำเข้าไปในช่องทางด้านขวาได้ ถ้าทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร

3.การให้สัญญาณเลี้ยว จอด หรือหยุดรถ หรือให้รถอื่นแซงขึ้นหน้าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

.การให้สัญญาณเลี้ยว จอดหรือหยุดรถ ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน หรือไฟสัญญาณ

.การให้สัญญาณตามข้อ ก. จะต้องให้ก่อนเลี้ยว จอด หยุดรถหรือเปลี่ยนช่องการจราจรไม่น้อยกว่า 30 เมตร

.การให้สัญญาณตามข้อ ก. จะต้องให้ผู้ขับขี่อื่น ซึ่งขับขี่รถอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า  30 สิบเมตร

. การให้สัญญาณตามข้อ ก. จะต้องให้ผู้ขับขี่อื่น ซึ่งขับขี่รถอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า  60 สิบเมตร

4.ข้อใดไม่ถูกต้องในการขับรถสวนทางกัน

.ในทางเดินรถที่แคบ เมื่อขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่แต่ละฝ่ายต้องลดความเร็วของรถ เพื่อให้รถสวนกันได้โดยปลอดภัย

.ในทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนกันได้โดยปลอดภัย เมื่อขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันใหญ่กว่าต้องหยุดให้ชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย เพื่อให้รถคันเล็กกว่าผ่านไปได้

.ในทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนกันได้โดยปลอดภัย เมื่อขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาถึงทางแคบนั้นก่อนคันอื่นผ่านไปได้ก่อน

.ในทางเดินรถที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถหรือหยุดรถ  เพื่อให้รถคันที่สวนมาผ่านไปได้

5.ข้อใดมิใช่ข้อห้าม

. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะฝนตกหรือมีหมอกลง

.ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ

. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร

6.ข้อใดไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่กฎหมายกำหนดไว้ในการแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น

.ห้ามแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นทางซ้ายทุกกรณี

.ต้องให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวขวา หรือสัญญาณเสียงดังที่จะให้ผู้ขับขี่คนหน้าทราบ

.ต้องให้สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหลายครั้ง

.การแซงขึ้นหน้าต้องแซงก่อนถึงท้ายรถคันหน้าไม่น้อยยี่สิบห้าเมตร

7.ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในกรณีผู้ขับขี่รถความเร็วต่ำ ให้รถความเร็วสูงแซงผ่านขึ้นหน้า

.ไม่ต้องให้สัญญาณใด ๆ

.ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนตาม ม.27(3)  หรือสัญญาณไฟยกเลี้ยวซ้าย

.ต้องลดความเร็วของรถลง

.ขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถเพื่อให้รถที่จะแซงผ่านขึ้นหน้าโดยปลอดภัย

8.ข้อใดเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องในการเลี้ยวรถ

.เมื่อรถรอเลี้ยวอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่านไปก่อน

.ในทางเดินรถที่มีเจ้าพนักงานจราจรแสดงสัญญาณจราจรด้วยมือผู้ขับขี่ขับรถเลี้ยวขวาโดยต้องอ้อมผ่านเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

.เมื่อรถรอเลี้ยวอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่านไปก่อนเว้นแต่

รถที่สวนทางมาอยู่ไกลเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตร

.ถูกทั้งข้อ  . . และ ค.

9.การจอดรถผู้ขับขี่รถต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดรถให้ด้านซ้ายของรถ ชิดขนานกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน

.ยี่สิบห้าเซ็นติเมตร

.สามสิบเซ็นติเมตร

.สิบห้าเซ็นติเมตร

.สามสิบห้าเซ็นติเมตร

10.ข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

.ห้ามมิให้หยุดรถบนทางเท้า

.ห้ามมิให้หยุดรถบนสะพานหรืออุโมงค์

.มิให้หยุดรถในทางร่วมทางแยก

.ถูกทั้งข้อ ก. . และ ค.

11.ข้อต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

.ห้ามมิให้จอดรถบนทางเท้า

.ห้ามมิให้จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์ 

. ในทางร่วมทางแยกหรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก

.ถูกทั้งข้อ ก. . และ ค.

12.ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการจอดรถ

.จอดรถในระยะยี่สิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร

.จอดรถในระยะสิบเมตรจากทางรถไฟผ่าน

.จอดรถในที่ไม่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอด

.จอดรถในระยะสามเมตรจากท่อน้ำดับเพลิง

13.ข้อใดไม่ถูกต้อง

.ในทางเดินรถที่มีรถไฟผ่านเมื่อมีสัญญาณแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่านผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถลง

.ในทางเดินรถที่มีรถไฟผ่านเมื่อมีสัญญาณแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่านผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถลง

    และหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตร

.ในทางเดินรถที่มีรถไฟผ่านเมื่อมีสัญญาณแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่านผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถลง

    ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าสิบห้าเมตรได้

.ถูกทั้งข้อ ก. . และ ค.

14.การหยุดหรือจอดรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับขี่ต้องหยุดหรือจอดรถ ณ ที่ซึ่งผู้ขับขี่ รถอื่นจะเห็นได้ในระยะ

.ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร

.ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเมตร

.ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร

.ไม่น้อยกว่าหกสิบเมตร

15.ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องในการจอดรถ

.ระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง

.ในระยะหนึ่งเมตรจากตู้ไปรษณีย์

.ในลักษณะกีดขวางการจราจร

.ในระยะสิบเอ็ดเมตรจากที่ตั้งสัญญาณจราจร

16.ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวางในทาง โดยชัดแจ้งในระยะเท่าใด ผู้ขับขี่จะต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภท

.หกสิบเมตร

.หนึ่งร้อยยี่สิบเมตร

.หนึ่งร้อยห้าสิบเมตร

.หนึ่งร้อยเมตร

17.สัญญาณเสียงแตรสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า

.หกสิบเมตร

.หนึ่งร้อยยี่สิบเมตร

.สามสิบเมตร

.หนึ่งร้อยเมตร

18.รถที่บรรทุกของยืนเกินความยาวของตัวรถต้อง

.เวลากลางคืนต้องจุดไฟสัญญาณแสงแดง, เวลากลางต้องติดธงสีแดง ไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น

.ต้องจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไว้ให้มองเห็นในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร

.ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

.ไม่ข้อใดถูก

19.ขณะขับรถจะผ่านสัญญาณไฟจราจร เมื่อแสดงสัญญาณไฟสีเหลืองอำพันข้อใดไม่ถูกต้อง

.ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ

.ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด

.ผู้ขับขี่ที่ได้เลยเส้นหยุดรถไปแล้วให้เลยไปได้

.ทุกข้อเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง

20.สัญญาณไฟกระพริบสีแดง ถ้าติดอยู่ในทางร่วมทางแยกใด

.ผู้ขับขี่ที่ขับขี่รถมาทางด้านนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้น

. ผู้ขับขี่ที่ขับขี่รถมาทางด้านนั้นต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ

.ผู้ขับขี่ที่ขับขี่รถมาทางด้านนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยให้ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นไปได้

.เป็นการปฏิบัติถูกต้องทุกข้อ

 

ข้อสอบอีกชุดหนึ่ง

ดูเฉลยหน้าถัดไป